United Way of Miami-Dade

There are presently no open calls for submissions.

Thank you for your interest.

We want to help everyone in our community. But due to the overwhelming response we've received for the Miami-Dade Pandemic Assistance Program, we are pausing receipt of applications for now. We will share updates if the application reopens. 

 
Gracias por su interés. 

Queremos ayudar a todos en nuestra comunidad. Pero debido al numero de respuestas que hemos recibido para el Programa de Asistencia frente a Pandemias de Miami-Dade, estamos pausando la recepción de solicitudes por ahora. Compartiremos actualizaciones si la aplicación se vuelve a abrir. 


Mèsi dèske ou enterese.

Nou vle ede tout moun nan kominote nou an. Men, akòz repons lan twòp pou nou te resevwa pou Pwogram Èd pou Pandemi Miami-Dade lan, nou ap fè yon kanpe resi aplikasyon pou kounye a. Nou pral pataje mizajou si aplikasyon an rouvr. 

United Way of Miami-Dade